ШИШАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Полтавська область, Миргородський район

ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 21.06.2023 16:32
Кількість переглядів: 313

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради»

 

Правові підстави проведення конкурсу

У відповідності до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", беручи до уваги рішення Виконавчого комітету селищної ради від 1 червня 2023 року 2023 року №1/01/06/2023 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради», рішення Виконавчого комітету селищної ради від 19 червня 2023 року № 1/19/06/2023 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради», п.п. 1.1, 1.4 розділу 1. «Загальні положення», пункт 6.2 розділу 6. «Управління» Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради», затвердженого рішенням сесії селищної ради від 16 травня 2023 року «Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради».

 

Найменування підприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради»

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства

38000, Полтавська область, Миргородський район, смт Шишаки, вулиця Легейди, будинок 50.

Основні напрями діяльності Підприємства, Статут, структура та кошторисні призначення для фінансового забезпечення підприємства

- Здійснення медичної практики, надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я, організація надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.

- Забезпечення належної доступності та якості первинної медико-санітарної допомоги населенню громади.

- Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу та екстрену медичну допомогу.

- Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;- планування розвитку первинної медико-санітарної допомоги.

- Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом первинної медико-санітарної допомоги.

- Здійснення фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги.

- Забезпечення взаємодії між підрозділами підприємства в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

- Сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги.

Статут Підприємства (додається);

Структура Підприємства (додається);

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Підприємства (фінансовий план закладу на 2023 рік, додається).

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

22 червня 2023 року (з 08-00 год. до 17-00 год.) – дата початку приймання документів для участі у конкурсі.

11 липня 2023 року (о 17-00 год.) – кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі.

Адреса приймання документів – для участі в конкурсі.38000, Полтавська область, Миргородський район, смт Шишаки, вулиця Корніліча, будинок 5.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

05352 9-13-64, e-mail: shishaky_s_rada@ukr.net.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються претендентом в запечатаному вигляді.

Документи повинні подаватися у двох окремих конвертах із зазначенням прізвища, імя, по батькові претендента. Конверти обовязково мають містити напис:

-перший конверт- документи претендента;

-другий конверт – конкурсна пропозиція.

У першому конверті повинні міститися такі документи:

- копія паспорта громадянина України;

- письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

- резюме у довільній формі;

- автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

- копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

- довідка МВС про відсутність судимості;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження  стосовно встановлених  Законом України  «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

У другому конверті повинна міститися конкурсна пропозиція:

- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції

Обсяг конкурсної пропозиції – не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

Конкурсна пропозиція (паперова та електронна версія) надається у складі документів, які подаються на конкурс, в окремому запечатаному конверті.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньо строкову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» керівником закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117.

 

Завдання та обов'язки

Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров'я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров'я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров'я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров'я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

 

Повинен знати

Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування" або 1501 "Державне управління" або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки".

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління" (крім керівників закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління".

Стаж роботи на керівних посадах: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту

Умови оплати і розміри оплати праці керівника закладу визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я», Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», колективного договору та Положення про преміювання. Істотні умови контракту додаються.

Дата і місце проведення конкурсу

18 липня 2023 року о 10-00 год., зала засідань Шишацької селищної ради, вулиця Корніліча, будинок 5, смт Шишаки, Миргородський район, Полтавська область.


Протокол №1 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради"


Протокол № 2 засідання конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я - директора Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради"


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь